Dr. Petrik Gábor ügyvéd

Jogi diplomámat 2009-ben a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karán, Budapesten szereztem summa cum laude (jeles) minősítéssel. Az egyetemi oklevél kézhezvételét követően egészen a jogi szakvizsga letételéig ügyvédjelöltként dolgoztam, majd a szakvizsga jeles eredménnyel való teljesítése után egyéni ügyvédként kérelmeztem és nyertem felvételt a Budapesti Ügyvédi Kamarába.

Az ügyvédi irodám székhelye Budapest főváros szívében, az Alkotmány utcában található, ugyanakkor a Hatvanban lévő irodámban is állok ügyfeleim szíves rendelkezésére az általam ellátott szakterületeken.

A legnagyobb szakmai siker számomra az ügyfeleim elégedettsége, így megbízóim teljes körű támogatására törekszem. Mivel a legmagasabb szintű jogi szolgáltatás nyújtását különösen fontosnak tartom, ezért – a megbízás típusától és díjazásától függetlenül – megbízóimat az ügyek állásáról, valamint az alapul szolgáló jogszabályi rendelkezésekről rendszeresen, késedelem nélkül tájékoztatom.

Amennyiben egy megbízható és alapos ügyvédet szeretne, úgy kérem, forduljon hozzám bizalommal!

Mobil: +36 20 209 5471Az alábbi főbb szakterületeken a jogi tanácsadás, illetve jogi szakvélemény készítése, okiratszerkesztés és ellenjegyzés, továbbá a hatósági, bírósági eljárásokban való képviselet területén is állok ügyfeleim rendelkezésére:


Ingatlanokkal kapcsolatos jogügyletek

Lakóingatlan, termőföld, üzlethelyiség és más ingatlanok adásvételi-, ajándékozási-, bérleti- (haszonbérleti-) és tartási szerződései

Közös tulajdon megszüntetésével, telekalakítással kapcsolatos ügyletek

Elővásárlási, visszavásárlási, eladási- és vételi opciós szerződések, jelzálogszerződések, ingatlanközvetítői szerződések, haszonélvezet és telki szolgalmi jog alapítása

Vállalkozási szerződések lakóingatlanok építésére, és egyéb ingatlannal kapcsolatos beruházásra

Társasházak alapítása, alapító okirat módosítása

Adó- és illetékfizetési kötelezettséggel, illetékkedvezménnyel és mentességgel kapcsolatos tanácsadás


Cégjog, társasági jog

Cégalapítás, -módosítás (változásbejegyzés), kapcsolódó okiratok megszerkesztése

Részesedésvásárlás

Végelszámolási eljárások (cég megszüntetése), felszámolási eljárások

Együttműködési megállapodások, szindikátusi megállapodások


Civil szervezetek

Egyesületek (sport, kulturális és más egyesületek), alapítványok alapítása, alapító okirat megszerkesztése és ellenjegyzése, létesítő okiratok módosítása, legfőbb szerv üléseinek előkészítése, kapcsolódó dokumentumok megszerkesztése

Közhasznú nyilvántartásba vétel kérelmezése


Öröklési jog

Végrendeletek szerkesztése, végrendeletek letétbe helyezésével, nyilvántartásba vételével kapcsolatos teljes körű ügyintézés

Öröklési szerződések szerkesztése, ellenjegyzése

Öröklési jogi tanácsadás


Munkajog

Munkaszerződések készítése, módosítása, munkajogi tanácsadás a munkáltatók és a munkavállalók részére egyaránt

Munkahelyi belső szabályzatok elkészítése

Felmondások, valamint azonnali hatályú felmondások, a munkaviszony közös megegyezéssel történő megszüntetésére irányuló megállapodások, továbbá tanulmányi- és versenytilalmi megállapodások szerkesztése

Munkaügyi perekben jogi képviseleti feladatok ellátása

Tanácsadás közalkalmazotti és köztisztviselői jogviszonnyal összefüggésben


Polgári perek, követelések érvényesítése

Fizetési meghagyásos eljárásokban a jogi képviseleti feladatok ellátása

Csőd- és felszámolási eljárások kezdeményezése

Peren kívüli megállapodások előkészítése, megszerkesztése

Teljesítésre, fizetésre irányuló felszólító levelek és más jognyilatkozatok (elállás, felmondás stb.) megszerkesztése és közlése

Bíróság előtti peres képviseleti feladatok korlátozás nélküli ellátása (keresetlevél, írásbeli ellenkérelem, perbeli beavatkozásra irányuló és egyéb beadványok megszerkesztése), tárgyaláson részvétel

Végrehajtási eljárás során jogi képviselet ellátása


Egyéb polgári jogi és családjogi jogterületek

Házassági, élettársi vagyonjogi szerződések, vagyonközösséget megszüntető szerződések, a házasság felbontásához kapcsolódó járulékos kérdéseket rendező szerződések

Házassági perekben való ügyvédi közreműködés

Vállalkozási, tervezési, kutatási és egyéb szerződések megszerkesztése

Hajók (úszó létesítmények) adásvételi szerződése, egyéb ingó dolgok adásvételi és ajándékozási szerződése

Védjegyek- és szabadalmak lajstromozása

Kölcsönszerződések, engedményezések, tartozáselismerő és más hasonló okiratok megszerkesztése

Képviselet közigazgatási hatósági eljárásokban, jogorvoslati kérelmek előterjesztése, beadványok megszerkesztéseAz ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvényirányadó rendelkezése szerint az ügyvédi megbízási díj az ügyvéd és a megbízója közötti szabad megállapodás tárgya.

Mindemellett rendszerint olyan megbízási díj elfogadására teszek ajánlatot a megbízóim részére, amely arányban áll a megbízás teljesítésével összefüggő munkaidő ráfordítással, s amely a nyújtott szolgáltatás színvonalával egybevetve kedvező mértékűnek nevezhető.

Mivel a megbízási díj kalkulációja az eset körülményeinek mérlegelését igényli, ezért előre meghatározott fix/százalékos díjak közzététele helyett kérem, hogy ajánlatkérés érdekében bátran vegyék fel a kapcsolatot velem az elérhetőségeim valamelyikén.
Letétkezelés

Szolgáltatási tevékenységem kiterjed az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény, továbbá a Magyar Ügyvédi Kamara által elfogadott, a letét- és pénzkezelés, valamint a letétnyilvántartás részletes szabályairól szóló 7/2018. (III. 26.) MÜK szabályzathatálya alá tartozó - így különösen pénz, értékpapír, vagy egyéb értékkel bíró vagyontárgyak - ügyvédi letétkezelésére.


Elektronikus cégeljárás

A rendelkezésemre álló hiteles elektronikus aláírás segítségével jogosultsággal bírok az elektronikus cégeljárások során a jogi képviseleti feladatok ellátására (cégalapítás, változásbejegyzés stb.)

Az elektronikus aláírás folytán szintén lehetőségem van a fizetési meghagyásos eljárás iránti kérelmek elektronikus úton történő előterjesztésére, illetve az azzal összefüggő jogi képviseleti feladatok ellátására.

Az irányadó jogszabályok alapján irodámban biztosított, hogy az ügyfeleimet megfelelő elektronikus hírközlési eszközök útján azonosítsam, továbbá az okiratok aláírására és ellenjegyzésére távelőttemezést (azaz videotelefon útján történ aláírásra) útján kerüljön sor.


Cég- és jogszabálykutatás

A különböző cégadatbázisok alapján információval tudok szolgálni valamely cég hatályos cégjegyzékadatairól, a céggel kapcsolatban esetlegesen regisztrált ún. negatív információkról, illetve pénzügyi mutatóiról, amely nagy mértékében megkönnyítheti a megfelelő szerződéses partner megválasztását.

Ezen túlmenően széleskörű jogszabálykutatás, egy-egy korábbi időpontban hatályos jogszabályi rendelkezések visszakeresése, továbbá a mindenkori bírói gyakorlat elemzése folytán megalapozott tanácsadással segítem megbízóimat az igényérvényesítési, ill. egyéb jogérvényesítési lehetőségeik felmérésében.NEM kell, hogy ügyvédi közreműködést igénylő ügyeit későbbre halassza!

Jogi ügyek intézése a járványhelyzetben

Kevéssé közismert, de ma már lehetőség van arra is a hatályos jogszabályok alapján, hogy elektronikus hírközlő hálózaton, azaz például Skype-on keresztül köthessünk ingatlan adásvételi-, vagy más szerződést, vagy akár alapítsunk céget otthonukból is.

A hazánkat is érintő COVID-19 járványra való tekintettel különösen fontos lehet az ügyvéd és az ügyfél közötti elektronikus kapcsolattartás és kommunikáció.


Amennyiben engem választ és ügyvédi irodám szolgálatásait veszi igénybe, úgy a kijárási korlátozások idején sem kell kimozdulnia otthonából, így a szerződéskötést egymástól távol is meg tudjuk valósítani, a hatósági ügyintézést pedig ügyfeleim helyett magamra vállalom.

A távazonosítás és az ún. távelőttemezés (azaz videotelefon, webkamera útján való aláírás) teljes mértékben megfelel a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben (Pmt.) és az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvényben meghatározott kötelezettségek teljesítéséről szóló 10/2019. (VI. 24.) MÜK szabályzat (a továbbiakban: Pmt. szabályzat) 5.1-5.3. pontja alapján az azonosításra előzetesen auditált elektronikus hírközlő eszköz útján is sor kerülhet. A Pmt. hatálya alá tartozó esetekben a távazonosításra tehát a Magyar Ügyvédi Kamara által meghatározott feltételeknek megfelelő elektronikus hírközlési eszköz útján kerülhet sor (pl. Skype lejújabb verziója).

A részletesebb tájékoztatás érdekében vegye fel velem a kapcsolatot.Dr. Petrik Gábor ügyvéd

Mobil: +36 20 209 5471

E-mail: petrik.gabor@gmail.com


Cím: 1054 Budapest, Alkotmány u. 16. fsz. 28.


Cím: 3000 Hatvan, Bercsényi u. 11/A